Privacybeleid

1. Algemeen

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Insight Coaching en haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten, hierna te noemen “de opdracht(en)”.

Insight Coaching zal zich inspannen de voor haar uit de overeenkomst(en) voortvloeiende verplichtingen naar beste vermogen na te komen met inachtneming van de belangen van haar opdrachtgevers.

 

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

Alle door Insight Coaching en/of haar vertegenwoordigers uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend; de overeenkomst tussen de opdrachtgevers en Insight Coaching wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen na schriftelijke akkoordverklaring door de opdrachtgever binnen in de door Insight Coaching uitgebrachte offerte genoemde termijn.

Mondelinge toezeggingen, wijzigingen aan en aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts van kracht voor zover deze door Insight Coaching schriftelijk bevestigd zijn en door de opdrachtgever zijn ondertekend.

 

3. Verplichtingen Insight Coaching

De werknemers van Insight Coaching en/of haar vertegenwoordigers zijn gehouden alle gegevens die de opdrachtgever en de kandidaat, wat betreft de uit te voeren opdracht, aan hen verstrekken als strikt vertrouwelijk te beschouwen en alles te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk is om geheimhouding van de gegevens te verzekeren.

 

4. Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever zal zijn volledige medewerking verlenen bij het uitvoeren van de opdracht en alle benodigde informatie aan Insight Coaching verstrekken.

Indien de opdracht (gedeeltelijk) op het kantoor van de opdrachtgever dient te worden uitgevoerd, zal de opdrachtgever aan Insight Coaching de benodigde werkruimte en materialen ter beschikking stellen.

 

5. Verplichtingen opdrachtgever en Insight Coaching

De opdrachtgever en Insight Coaching zullen de wederpartij in kennisstellen van omstandigheden, die een behoorlijke uitvoering van de opdracht verhinderen of dreigen te verhinderen.

 

6. Intellectuele eigendom

Insight Coaching behoudt zich de recht en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

Alle door Insight Coaching verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen enz., zijn uitsluitende bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Insight Coaching worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

Insight Coaching behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen inhoudelijke gegevens van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

7. Honorarium en betaling

De hoogte van de door de opdrachtgever aan Insight Coaching verschuldigde vergoeding wordt, hetzij voorafgaand aan het uitvoeren van de opdracht tussen partijen, bindend vastgesteld, hetzij afhankelijk gesteld van het aantal door de werknemers van Insight Coaching aan de opdracht te besteden uren, waarbij Insight Coaching per maand zal factureren op basis van nacalculatie.

Facturering vindt plaats na ontvangst van de ondertekende offerte en / of inschrijfformulier.

Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever alsdan de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd zal zijn. Tenzij in de offerte of de factuur uitdrukkelijk anders wordt vermeld, dient de betaling plaats te vinden in euro’s.

Eventuele bezwaren tegen de inhoud van een factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever schriftelijk aan Insight Coaching kenbaar te worden gemaakt.

Insight Coaching behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever de overeengekomen tarieven aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

 

8. Meerwerk, vervolgopdrachten inschakelen van derden

Adviezen en/of diensten, die niet tot de oorspronkelijke opdracht behoren, zullen uitsluitend worden uitgevoerd na ontvangst door Insight Coaching van een aanvullende schriftelijke opdracht van de opdrachtgever.

Insight Coaching is gerechtigd in overleg met de opdrachtgever derden bij het (gedeeltelijk) uitvoeren van de opdracht in te schakelen.

Het verstrekken van een eventuele aanvullende of vervolgopdracht, alsmede het inschakelen van derden is onderworpen aan alle op de oorspronkelijke opdracht van toepassing zijnde voorwaarden.

 

9. Risico en aansprakelijkheid

Insight Coaching zal slechts aansprakelijk zijn tot een maximumbedrag, gelijk aan de door de opdrachtgever over de betreffende (deel)opdracht verschuldigde en betaalde honoraria en/of gefixeerde vergoeding, voor de door opdrachtgever geleden en te lijden schade, die te wijten is hetzij aan het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door Insight Coaching van de voor haar uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen.

De opdrachtgever is gehouden Insight Coaching te vrijwaren voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect voortvloeit uit de door Insight Coaching verstrekte diensten en/of goederen of uit gebreken in de onder verantwoordelijkheid van Insight Coaching geleverde diensten en/of goederen.

Insight Coaching en opdrachtgever zijn gehouden (preventie) maatregelen te nemen, die redelijkerwijs mogelijk en/of noodzakelijk zijn, om eventuele schade aan wederpartij te voorkomen of te beperken.

 

10. Annuleringsvoorwaarden

Indien de opdracht, buiten de beïnvloedingssfeer van Insight Coaching, niet is afgenomen binnen de in de offerte gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Trainingen en workshops: annuleren van gereserveerde uren binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteit(en): 100% van de kosten van de geannuleerde uren;
  • Coaching: annuleren van gereserveerde uren binnen 24 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de geannuleerde uren;
  • Coaching: annuleren van gereserveerde uren tussen 24 en 48 uur voor aanvang: 50% van de kosten van de geannuleerde uren;
  • Coaching: annuleren van gereserveerde uren langer dan 48 uren voor aanvang: 25%van de kosten van de geannuleerde uren.

Indien de opdracht, buiten de toedoen van Insight Coaching, niet is afgenomen binnen de in de offerte gestelde einddatum, is Insight Coaching gerechtigd 25% van het totale overeengekomen offertebedrag als onkosten te factureren na afloop van de genoemde einddatum.

 

11. Beëindiging

Bij coaching is de kandidaat altijd gerechtigd de dienstverlening te aanvaarden dan wel te weigeren, alsmede deze op ieder moment af te breken. Bij een totale onderbreking van meer dan zes maanden wordt de opdracht beschouwd als te zijn beëindigd.

Insight Coaching en de opdrachtgever zijn gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door een aangetekende schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij, indien:

  1. de opdrachtgever nalatig is in het voldoen van enige betalingsverplichting binnen 14 dagen na aanmaning;
  2. de opdrachtgever of Insight Coaching enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting – anders dan de onder 11.1. genoemde – binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt;
  3. surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever of Insight Coaching wordt aangevraagd of uitgesproken.

 

12. Slotbepaling

Deze Algemene Voorwaarden van Insight Coaching gelden met terzijdestelling van eventuele hiermee strijdige bepalingen vervat in of verband houdende met de overeenkomsten of de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever.

Op alle tussen de opdrachtgever en Insight Coaching gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.