Consulten kunnen naar keuze aan huis of in de praktijk van Franka Voortwist worden verzorgd. Afspraken duren ongeveer één uur. Tussen afspraken wordt twee tot vier weken ruimte gelaten. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat de oefeningen goed kunnen integreren en dat er voldoende ruimte is om met het geleerde te kunnen oefenen.

Het aantal gesprekken dat nodig is wordt in onderling overleg vastgesteld tijdens de eerste afspraak. Een of beide ouders zijn altijd bij alle coachgesprekken aanwezig.

Het tarief is €80,- per gesprek (exclusief remedies)

 

Vergoedingen

Het is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en het aanvullende pakket waarvoor u verzekerd bent of u in aanmerking komt voor vergoeding. Om te weten of u in aanmerking komt en hoe groot de vergoeding is raad ik u aan om uw zorgverzekeraar te raadplegen. Deze zal hierbij vragen naar gegevens van beroepsvereniging en AGB-code.

 

Sinds 24 juni 2011 ben ik aangesloten bij de volgende beroepsvereniging:
V.I.V. ( Vereniging Integrale Vitaliteit). Hierbij is mij het volgende registratienummer toegekend: V.I.V. reg.nr. 1907566B.
Sinds juni 2020 ben ik aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Het licentienummer is 200333R.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld en of kindermishandeling wordt er gehandeld volgens de meldcode huiselijk geweld. Wanneer dit aan de orde is worden de volgende stappen doorlopen.
Stap 1: In kaart brengen van de signalen.
Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld of een deskundige op het terrein van letselduiding.
Stap 3: Gesprek met de cliënt.
Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling.
Stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden.

Klachten en geschillen

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het voor jou overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken. De WKKGZ geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders.

Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen:
Stap 1: Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij je behandelaar.
Stap 2: Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. Deze kun je toegewezen krijgen door het klachtenformulier door te sturen naar mijn beroepsvereniging VIV Nederland. Deze is te bereiken via info@vivnederland.nl, de klachtenfunctionaris wordt toegewezen via de Camcoop. Een klachtenformulier kan je daar downloaden.
Stap 3: Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Op de website van Camcoop vind je de procedure en verdere informatie zoals kosten.
Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.